Somera Bibiriya kuri Telefone

Indirimbo z'Agakiza


1
Urukundo ruhebuje, gend' ur...
2
Nari naramenyerey' ibyaha
3
Nari narazimiriyekure, niba...
4
Niboney' urukundo rw' Umukiza
5
Sinzibagirw' igihe nakizwaga
6
Mu gihe cya Noeli, Turebye ...
7
Nimuze mwese turirimbe
8
Umucyo wabonekeye bose bari...
9
Mfit' Umukiza mwiza cyane
10
Yesu wonger' unyigishe iby'...
11
Ku musarab' Umukiza wanjye
12
Waratubambiwe Mukiza ku giti
13
Mwana w' Imana, Yesu, wadup...
14
Isezerano ry' Umwami Mana
15
Amasezerano yose ukw' Iman'...
16
Za mbaraga zamanukiye abigi...
17
Umuriro wawe Mukiza
18
Utwohererez' Umwuka Wera
19
Mana, turategereje
20
Mana, nyohererez' umuriro wawe
21
Nimuze tureb' imbere, Duteg...
22
Yesu Mwami ni w' utubaz ati
23
Umurima w' Iman' ureze
24
Yes' aduhamagaye mu rukundo
25
Yew' ubabazwa n' ibyaha
26
Ndashakashak' umwana wa njye
27
N' inkuru nziza kur' uyu munsi
28
Twarabatuwe rwose rwose
29
Yesu ni w' ufit' izina ryiza
30
Ubugingo bwacu ni bugufi cyane
31
Musamariakazi, Yesu yaramub...
32
Sioni sanganir' Umukwe
33
Yesu Mukiza yasezeranye
34
Nyoborwa mu nzira yose
35
Ni Yesu wangize kub' umuva ...
36
Ubugingo dufite mw isi
37
Nibg' ugeze mu magorwa, wiz...
38
Nowa ku ki wubak' iyo nkuge?
39
Kur' uyu munsi turashobora
40
iyo ndebeshej' ukwizera
41
Ndahiriwe kuk' Umucunguzi w...
42
Mfit' amahor' i Gologota
43
Ngwin' unyigishe ya nkuru n...
44
Izina rya Yesu Kristo, Riho...
45
Iby' Iman' ikora biradutangaza
46
Yes' ubu tukuragij' uyu mwana
47
N' igihe git' intambar' iga...
48
Nahaw' ubugingo buhoraho rwose
49
Tuzanezerwa cyane mw ijuru
50
Ririmb' inkuru nziza Iman' ...
51
Yemwe bantu mwese, mushimir...
52
Mu bimenyetso byose tubona
53
Umuns' umwe tuzabona
54
Harih' umuns' izuba rizarasa
55
Nifuza cyane kuzagera
56
Twese uko tur aha turanezerewe
57
Umukiza wac' ashobora Kutun...
58
Turi mu gihe cyiza cy' umun...
59
Dor' urukundo rw' Imana Rum...
60
Birakomeye gusobanukirwa
61
Kubg' urukundo rwinshi rwa ...
62
Mu gihe cyo gusenga, amase ...
63
Mwami Yesu uranyobore, Mur'...
64
Uyu munsi mwiza w' urwibutso
65
Yesu n' ibyishimo byanjye
66
Nageze ku Mwami Yesu
67
Ba bakobga cumi biteguye
68
Nta bgo nkwiye kujya niganyira
69
Igihugu cyiza kiradutegerej...
70
Reka gutiny' ibizakubaho Im...
71
Muri Betesida maraik' agezemo
72
Iman' iri hamwe natwe
73
Nshut' iby' ushidikanyamo
74
Harihw igihugu cyiza cyane
75
Umv' iri jambo n' iryo kwiz...
76
Yemwe mwa bushyo bw' Imana
77
Murebe urukundo rukomeye cyane
78
Uhamagarwa na Yesu kenshi
79
Kubg' Umwami Yesu
80
Nifuza kuzagera muri wa murwa
81
Nkunda kumv' amakuru y' umurwa
82
Tuzajyanwa kuri wa munsi
83
Amaraso yawe, Mukiza
84
Mbes' aho wamenye rya zina ...
85
Urukundo rw' Umukiza
86
Uduh' Umwuka wawe, Mana Yera
87
Umugisha w' Imana ni wo nke...
88
Hazabahw igihe cy' imperuka
89
Icyubahiro n' icyawe, Yesu
90
Ai Mana y' ukuri
91
Namaze kumeny' ibyiza byinshi
92
Mw ijuru ni heza cyane Kuko...
93
Yesu Mukiza, ni we wanshu n...
94
Nezerwa, mutima wanjye, Kuk...
95
Ndashaka kuririmbira Yesu
96
Mukiza wanjye wagiye mw ijuru
97
Ifeza n' izahabu nta bwo zi...
98
Abazaba bakijijwe bazateran...
99
Nshatse kugukurikira Buri m...
100
Abahoze mu mwijima
101
Habayeh' umusozi warih' umu...
102
Ump' akanya, Yesu, nze nkwe...
103
Yesu yazutse n' ukuri
104
Yesu, ni wowe mucyo
105
Narimboshwe rwose mu mwijim...
106
Abantu bose batuye mw isi
107
Twemezwa n' iki ko tuzagera...
108
Yew' usonzey' agakiza
109
Pasaka yacu niy' itwibutsa
110
N' utagir' umwete mu nzira ...Umva Indirimbo


Abatambyi choircuranga indirimbo z'Imana
Chorale betaniyacuranga indirimbo z'Imana
Chorale gilgal kistcuranga indirimbo z'Imana
Chorale iriba butarecuranga indirimbo z'Imana
Chorale la frater...curanga indirimbo z'Imana
Chorale louange kiecuranga indirimbo z'Imana
Chorale penuel ki...curanga indirimbo z'Imana
Chorale rangurura...curanga indirimbo z'Imana
Chorale de kigalicuranga indirimbo z'Imana
Christus vincit c...curanga indirimbo z'Imana
Horana impundu choircuranga indirimbo z'Imana
Hyssop choircuranga indirimbo z'Imana
Injiri bora choircuranga indirimbo z'Imana
Integuza choir rdccuranga indirimbo z'Imana
Kubwubuntu choircuranga indirimbo z'Imana
Muhima choircuranga indirimbo z'Imana
New melody choircuranga indirimbo z'Imana
Oholiyabu choircuranga indirimbo z'Imana
Rohi choircuranga indirimbo z'Imana
Rehoboth choir ru...curanga indirimbo z'Imana
Revelation choircuranga indirimbo z'Imana
Safiro choircuranga indirimbo z'Imana
Salem choir kabug...curanga indirimbo z'Imana
Shalom choir nyar...curanga indirimbo z'Imana
Siloam choir curanga indirimbo z'Imana
Ubumwe choircuranga indirimbo z'Imana
Ababibyi choircuranga indirimbo z'Imana
Abarinzi choircuranga indirimbo z'Imana
Abarobyi choircuranga indirimbo z'Imana
Alliance choir ce...curanga indirimbo z'Imana
Biryogo rangurura...curanga indirimbo z'Imana
Choral abaribyi kizcuranga indirimbo z'Imana
Choral abakurikiy...curanga indirimbo z'Imana
Chorale barakacuranga indirimbo z'Imana
Chorale de kigalicuranga indirimbo z'Imana
Chorale elayo ade...curanga indirimbo z'Imana
Chorale elayo remeracuranga indirimbo z'Imana
Chorale hozianacuranga indirimbo z'Imana
Choraleabarobyi k...curanga indirimbo z'Imana
Gf choir asa kist...curanga indirimbo z'Imana
Gilgal choircuranga indirimbo z'Imana
Guilgal choir cep...curanga indirimbo z'Imana
Hazelton memory c...curanga indirimbo z'Imana
Iriba choircuranga indirimbo z'Imana
Light of jesus choircuranga indirimbo z'Imana
Maranatha choircuranga indirimbo z'Imana
Naioth choircuranga indirimbo z'Imana
Ntacyongushinja c...curanga indirimbo z'Imana
Rohi choircuranga indirimbo z'Imana
Umunezero choircuranga indirimbo z'Imana
Urugero choircuranga indirimbo z'Imana
Wasafiri choir ad...curanga indirimbo z'Imana


HABARI BANA