Somera Bibiriya kuri Telefone

Harih' umuns' izuba rizarasa


1
Harih' umuns' izuba rizarasa,
Wa munsi tuzageraho mw ijuru
Ni ho tuzaba dutay' umuruho
Tuzaba dufit' umunezer' udashira
Gusubiramo
Tuzamusanganira Yesu Kristo
Kuk' ari we wadukirije mur' iyi si
Tuzamwitegerereza mw ijuru
Tuzamushimir' urukundo yadukunze
2
Harih' umunsi tuzabona byose
Iman' ibihinduye kuba bishya
Kur' uwo munsi Umukiza wacu
Azatwugururir' urugi rwo mw ijuru
3
Tugeragezwa kenshi mu rugendo
Tuzanezerwa tugeze mw ijuru
Kand' umwijima nta bw' uzahagera
Tu zarushaho guhimbaz' Umucunguzi


indirimbo zo mu guhimbaza

1Urukundo ruhebuje, gend' ur...
2Nari naramenyerey' ibyaha
3Nari narazimiriyekure, niba...
4Niboney' urukundo rw' Umukiza
5Sinzibagirw' igihe nakizwaga
6Mu gihe cya Noeli, Turebye ...
7Nimuze mwese turirimbe
8Umucyo wabonekeye bose bari...
9Mfit' Umukiza mwiza cyane
10Yesu wonger' unyigishe iby'...
11Ku musarab' Umukiza wanjye
12Waratubambiwe Mukiza ku giti
13Mwana w' Imana, Yesu, wadup...
14Isezerano ry' Umwami Mana
15Amasezerano yose ukw' Iman'...
16Za mbaraga zamanukiye abigi...
17Umuriro wawe Mukiza
18Utwohererez' Umwuka Wera
19Mana, turategereje
20Mana, nyohererez' umuriro wawe
21Nimuze tureb' imbere, Duteg...
22Yesu Mwami ni w' utubaz ati
23Umurima w' Iman' ureze
24Yes' aduhamagaye mu rukundo
25Yew' ubabazwa n' ibyaha
26Ndashakashak' umwana wa njye
27N' inkuru nziza kur' uyu munsi
28Twarabatuwe rwose rwose
29Yesu ni w' ufit' izina ryiza
30Ubugingo bwacu ni bugufi cyane
31Musamariakazi, Yesu yaramub...
32Sioni sanganir' Umukwe
33Yesu Mukiza yasezeranye
34Nyoborwa mu nzira yose
35Ni Yesu wangize kub' umuva ...
36Ubugingo dufite mw isi
37Nibg' ugeze mu magorwa, wiz...
38Nowa ku ki wubak' iyo nkuge?
39Kur' uyu munsi turashobora
40iyo ndebeshej' ukwizera
41Ndahiriwe kuk' Umucunguzi w...
42Mfit' amahor' i Gologota
43Ngwin' unyigishe ya nkuru n...
44Izina rya Yesu Kristo, Riho...
45Iby' Iman' ikora biradutangaza
46Yes' ubu tukuragij' uyu mwana
47N' igihe git' intambar' iga...
48Nahaw' ubugingo buhoraho rwose
49Tuzanezerwa cyane mw ijuru
50Ririmb' inkuru nziza Iman' ...
51Yemwe bantu mwese, mushimir...
52Mu bimenyetso byose tubona
53Umuns' umwe tuzabona
54Harih' umuns' izuba rizarasa
55Nifuza cyane kuzagera
56Twese uko tur aha turanezerewe
57Umukiza wac' ashobora Kutun...
58Turi mu gihe cyiza cy' umun...
59Dor' urukundo rw' Imana Rum...
60Birakomeye gusobanukirwa
61Kubg' urukundo rwinshi rwa ...
62Mu gihe cyo gusenga, amase ...
63Mwami Yesu uranyobore, Mur'...
64Uyu munsi mwiza w' urwibutso
65Yesu n' ibyishimo byanjye
66Nageze ku Mwami Yesu
67Ba bakobga cumi biteguye
68Nta bgo nkwiye kujya niganyira
69Igihugu cyiza kiradutegerej...
70Reka gutiny' ibizakubaho Im...
71Muri Betesida maraik' agezemo
72Iman' iri hamwe natwe
73Nshut' iby' ushidikanyamo
74Harihw igihugu cyiza cyane
75Umv' iri jambo n' iryo kwiz...
76Yemwe mwa bushyo bw' Imana
77Murebe urukundo rukomeye cyane
78Uhamagarwa na Yesu kenshi
79Kubg' Umwami Yesu
80Nifuza kuzagera muri wa murwa
81Nkunda kumv' amakuru y' umurwa
82Tuzajyanwa kuri wa munsi
83Amaraso yawe, Mukiza
84Mbes' aho wamenye rya zina ...
85Urukundo rw' Umukiza
86Uduh' Umwuka wawe, Mana Yera
87Umugisha w' Imana ni wo nke...
88Hazabahw igihe cy' imperuka
89Icyubahiro n' icyawe, Yesu
90Ai Mana y' ukuri
91Namaze kumeny' ibyiza byinshi
92Mw ijuru ni heza cyane Kuko...
93Yesu Mukiza, ni we wanshu n...
94Nezerwa, mutima wanjye, Kuk...
95Ndashaka kuririmbira Yesu
96Mukiza wanjye wagiye mw ijuru
97Ifeza n' izahabu nta bwo zi...
98Abazaba bakijijwe bazateran...
99Nshatse kugukurikira Buri m...
100Abahoze mu mwijima
101Habayeh' umusozi warih' umu...
102Ump' akanya, Yesu, nze nkwe...
103Yesu yazutse n' ukuri
104Yesu, ni wowe mucyo
105Narimboshwe rwose mu mwijim...
106Abantu bose batuye mw isi
107Twemezwa n' iki ko tuzagera...
108Yew' usonzey' agakiza
109Pasaka yacu niy' itwibutsa
110N' utagir' umwete mu nzira ...