Somera Bibiriya kuri Telefone

Suzuma Ubumenyi bwawe kuri Bibiliya


Birakomeye ? Hitamo irindi Suzuma

Umaze igihe usoma Bibiliya ? Mbese uyizi bingana iki ? Iri suzuma riragufasha kumenya urwego ugezeho mu kumenya Bibiliya Yera no kuba wasubiza ibibazo utayifite mu gihe bibaye ngombwa. Gerageza urebe aho uhagaze.

Hitamo isuzuma ushaka gukora


1. Isezerano rya Kera

2. Isezerano rishya

3. Abantu bo muri Bibiliya

4. Ahantu ho mu Isezerano rishya

5. Imirongo yo muri Bibiliya

6. Igitabo cy'ItangiriroHitamo igice ushaka gukoraho isuzuma. Ubonye ibibazo bikomeye wasubira inyuma ukongera ugahitamo. Imana ibane nawe.