Ubufasha

Ubufasha

 

Gushakisha igitabo: Reba ku ruhande rw’iburyo uhitemo igitabo ushaka

Kujya ku murongo: reba hejuru iruhande rw’umutwe w’igitabo uhitemo umurongo ushaka

 

Murakoze