Somera Bibiriya kuri Telefone

Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin1.
Pawulo na Siluwano na Timoteyo, turabandikiye mwebwe abo mu Itorero ry’Abatesalonike, bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n’amahoro bibe muri mwe.
Imbuto z’ubutumwa bwageze i Tesalonike
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin2.
Mwese tubashimira Imana iminsi yose tubasabira uko dusenze,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin3.
twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n’umuhati w’urukundo mugira, no kwihangana ku bwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo, imbere y’Imana yacu ari yo Data wa twese.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin4.
Bene Data bakundwa n’Imana, tuzi yuko mwatoranijwe na yo
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin5.
kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n’imbaraga n’Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin6.
Namwe ni ko mwadukurikije mukurikiza n’Umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry’Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by’Umwuka Wera.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin7.
Ni cyo cyatumye muba icyitegererezo cy’abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin8.
kuko muri mwe ari ho havuye ubwaku bw’ijambo ry’Umwami wacu. Iyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Ni cyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin9.
kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasūye, n’uko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin10.
no gutegereza Umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma 1 abatesalonike igice cya: