Somera Bibiriya kuri Telefone

Urutonde rw’amasekuruza uhereye kuri Adamu ukageza kuri bene Esawu(Itang 5.1-32; 10.1-32; 11.10-26)
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin1.
Adamu na Seti na Enoshi,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin2.
Kenani na Mahalalēli na Yeredi,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin3.
Henoki na Metusela na Lameki,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin4.
Nowa na Shemu na Hamu na Yafeti.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin5.
Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi, na Madayi na Yavani, na Tubali na Mesheki na Tirasi.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin6.
Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin7.
Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi, na Kitimu na Rodanimu.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin8.
Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu, na Puti na Kanāni.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin9.
Bene Kushi ni Seba na Havila, na Sabuta na Rāma na Sabuteka. Bene Rāma ni Sheba na Dedani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin10.
Kushi yabyaye Nimurodi, ari we wabanje kuba umunyambaraga mu isi.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin11.
Misirayimu abyara Abaludi n’Abanami, n’Abalehabi n’Abanafutuhi,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin12.
n’Abapatirusi n’Abakasiluhi (ari bo Abafilisitiya bakomotseho), n’Abakafutori.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin13.
Kanāni abyara imfura ye Sidoni na Heti,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin14.
n’Umuyebusi n’Umwamori n’Umugirugashi,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin15.
n’Umuhivi n’Umwaruki n’Umusini,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin16.
n’Umunyaruvadi n’Umusemari n’Umuhamati.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin17.
Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi, na Ludi na Aramu na Usi, na Huli na Geteri na Mesheki.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin18.
Arupakisadi abyara Shela, Shela abyara Eberi.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin19.
Eberi abyara abahungu babiri, umwe yitwaga Pelegi kuko mu minsi ye arimo isi yagabanijwe, kandi izina rya murumuna we ni Yokitani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin20.
Yokitani abyara Alimodadi na Shelefu, na Hasarumaveti na Yera,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin21.
na Hadoramu na Uzali na Dikila,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin22.
na Ebali na Abimayeli na Sheba,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin23.
na Ofiri na Havila na Yobabu. Abo bose bari abahungu ba Yokitani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin24.
Shemu yabyaye Arupakisadi, Arupakisadi abyara Shela.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin25.
Shela yabyaye Eberi, Eberi abyara Pelegi, Pelegi abyara Rewu.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin26.
Rewu yabyaye Serugi, Serugu abyara Nahori, Nahori abyara Tera.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin27.
Tera yabyaye Aburamu (ari we Aburahamu).
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin28.
Bene Aburahamu ni Isaka na Ishimayeli.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin29.
Izi ni zo mbyaro zabo. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, agakurikirwa na Kedari na Adibēli na Mibusamu,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin30.
na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin31.
na Yeturi na Nafishi na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin32.
Kandi abana ba Ketura inshoreke ya Aburahamu yabyaye Zimurani na Yokishani, na Medani na Midiyani, na Yishibaki na Shuwa. Kandi abahungu ba Yokishani ni Sheba na Dedani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin33.
Abahungu ba Midiyani ni Efa na Eferi, na Hanoki na Abida na Eluda. Abo bose bari abahungu ba Ketura.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin34.
Aburahamu abyara Isaka. Bene Isaka ni Esawu na Isirayeli.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin35.
Bene Esawu ni Elifazi na Reweli na Yewushi, na Yalamu na Kōra.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin36.
Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefi, na Gatamu na Kenazi, na Timuna na Amaleki.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin37.
Bene Reweli ni Nahati na Zera, na Shama na Miza.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin38.
Bene Seyiri ni Lotani na Shobali, na Sibeyoni na Ana, na Dishoni na Eseri na Dishani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin39.
Bene Lotani ni Hori na Homami, kandi Timuna yari mushiki wa Lotani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin40.
Bene Shobali ni Aliyani na Manahati, na Ebali na Shefi na Onamu. Bene Sibeyoni ni Ayiya na Ana.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin41.
Mwene Ana ni Dishoni, na bene Dishoni ni Hamurani na Eshibani na Yitirani na Kerani.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin42.
Bene Eseri ni Biluhani na Zāvani na Yakani. Bene Dishani ni Usi na Arani.
Abami n’abatware bo muri Edomu (Itang 36.31-43)
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin43.
Aba ni bo bami bategekaga igihugu cya Edomu, ari nta mwami wari wategeka Abisirayeli. Bela mwene Bewori, izina ry’umurwa we witwaga Dinihaba.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin44.
Bela aratanga, Yobabu mwene Zera w’i Bosira yima mu cyimbo cye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin45.
Yobabu aratanga, Hushamu wo mu gihugu cy’Abatemani yima mu cyimbo cye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin46.
Hushamu aratanga, Hadadi mwene Bedadi wanesheje Abamidiyani mu gihugu cy’i Mowabu, yima mu cyimbo cye, n’izina ry’umurwa we witwaga Aviti.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin47.
Hadadi aratanga, Samula w’i Masireka yima mu cyimbo cye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin48.
Samula aratanga, Shawuli w’i Rehoboti yo ku ruzi yima mu cyimbo cye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin49.
Shawuli aratanga, Bālihanani mwene Akibori yima mu cyimbo cye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin50.
Bālihanani atanze Hadadi yima mu cyimbo cye, umurwa we witwaga Payi, (umugore we yitwaga Mehetabēli umukobwa wa Matiredi, umukobwa wa Mezahabu.)
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin51.
Hadadi na we aratanga. Aba ni bo batware ba Edomu: umutware Timuna n’umutware Aliya n’umutware Yeteti,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin52.
n’umutware Oholibama n’umutware Ela, n’umutware Pinoni
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin53.
n’umutware Kenazi, n’umutware Temani, n’umutware Mibusari,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin54.
n’umutware Magidiyeli n’umutware Iramu. Abo ni bo batware ba Edomu.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma 1 ibyo ku ngoma igice cya: