Urutonde rw’amasekuruza uhereye kuri Adamu ukageza kuri bene Esawu(Itang 5.1-32; 10.1-32; 11.10-26)
1.
Adamu na Seti na Enoshi,
2.
Kenani na Mahalalēli na Yeredi,
3.
Henoki na Metusela na Lameki,
4.
Nowa na Shemu na Hamu na Yafeti.
5.
Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi, na Madayi na Yavani, na Tubali na Mesheki na Tirasi.
6.
Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma.
7.
Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi, na Kitimu na Rodanimu.
8.
Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu, na Puti na Kanāni.
9.
Bene Kushi ni Seba na Havila, na Sabuta na Rāma na Sabuteka. Bene Rāma ni Sheba na Dedani.
10.
Kushi yabyaye Nimurodi, ari we wabanje kuba umunyambaraga mu isi.
11.
Misirayimu abyara Abaludi n’Abanami, n’Abalehabi n’Abanafutuhi,
12.
n’Abapatirusi n’Abakasiluhi (ari bo Abafilisitiya bakomotseho), n’Abakafutori.
13.
Kanāni abyara imfura ye Sidoni na Heti,
14.
n’Umuyebusi n’Umwamori n’Umugirugashi,
15.
n’Umuhivi n’Umwaruki n’Umusini,
16.
n’Umunyaruvadi n’Umusemari n’Umuhamati.
17.
Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi, na Ludi na Aramu na Usi, na Huli na Geteri na Mesheki.
18.
Arupakisadi abyara Shela, Shela abyara Eberi.
19.
Eberi abyara abahungu babiri, umwe yitwaga Pelegi kuko mu minsi ye arimo isi yagabanijwe, kandi izina rya murumuna we ni Yokitani.
20.
Yokitani abyara Alimodadi na Shelefu, na Hasarumaveti na Yera,
21.
na Hadoramu na Uzali na Dikila,
22.
na Ebali na Abimayeli na Sheba,
23.
na Ofiri na Havila na Yobabu. Abo bose bari abahungu ba Yokitani.
24.
Shemu yabyaye Arupakisadi, Arupakisadi abyara Shela.
25.
Shela yabyaye Eberi, Eberi abyara Pelegi, Pelegi abyara Rewu.
26.
Rewu yabyaye Serugi, Serugu abyara Nahori, Nahori abyara Tera.
27.
Tera yabyaye Aburamu (ari we Aburahamu).
28.
Bene Aburahamu ni Isaka na Ishimayeli.
29.
Izi ni zo mbyaro zabo. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, agakurikirwa na Kedari na Adibēli na Mibusamu,
30.
na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema,
31.
na Yeturi na Nafishi na Kedema. Abo ni bo bana ba Ishimayeli.
32.
Kandi abana ba Ketura inshoreke ya Aburahamu yabyaye Zimurani na Yokishani, na Medani na Midiyani, na Yishibaki na Shuwa. Kandi abahungu ba Yokishani ni Sheba na Dedani.
33.
Abahungu ba Midiyani ni Efa na Eferi, na Hanoki na Abida na Eluda. Abo bose bari abahungu ba Ketura.
34.
Aburahamu abyara Isaka. Bene Isaka ni Esawu na Isirayeli.
35.
Bene Esawu ni Elifazi na Reweli na Yewushi, na Yalamu na Kōra.
36.
Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefi, na Gatamu na Kenazi, na Timuna na Amaleki.
37.
Bene Reweli ni Nahati na Zera, na Shama na Miza.
38.
Bene Seyiri ni Lotani na Shobali, na Sibeyoni na Ana, na Dishoni na Eseri na Dishani.
39.
Bene Lotani ni Hori na Homami, kandi Timuna yari mushiki wa Lotani.
40.
Bene Shobali ni Aliyani na Manahati, na Ebali na Shefi na Onamu. Bene Sibeyoni ni Ayiya na Ana.
41.
Mwene Ana ni Dishoni, na bene Dishoni ni Hamurani na Eshibani na Yitirani na Kerani.
42.
Bene Eseri ni Biluhani na Zāvani na Yakani. Bene Dishani ni Usi na Arani.
Abami n’abatware bo muri Edomu (Itang 36.31-43)
43.
Aba ni bo bami bategekaga igihugu cya Edomu, ari nta mwami wari wategeka Abisirayeli. Bela mwene Bewori, izina ry’umurwa we witwaga Dinihaba.
44.
Bela aratanga, Yobabu mwene Zera w’i Bosira yima mu cyimbo cye.
45.
Yobabu aratanga, Hushamu wo mu gihugu cy’Abatemani yima mu cyimbo cye.
46.
Hushamu aratanga, Hadadi mwene Bedadi wanesheje Abamidiyani mu gihugu cy’i Mowabu, yima mu cyimbo cye, n’izina ry’umurwa we witwaga Aviti.
47.
Hadadi aratanga, Samula w’i Masireka yima mu cyimbo cye.
48.
Samula aratanga, Shawuli w’i Rehoboti yo ku ruzi yima mu cyimbo cye.
49.
Shawuli aratanga, Bālihanani mwene Akibori yima mu cyimbo cye.
50.
Bālihanani atanze Hadadi yima mu cyimbo cye, umurwa we witwaga Payi, (umugore we yitwaga Mehetabēli umukobwa wa Matiredi, umukobwa wa Mezahabu.)
51.
Hadadi na we aratanga. Aba ni bo batware ba Edomu: umutware Timuna n’umutware Aliya n’umutware Yeteti,
52.
n’umutware Oholibama n’umutware Ela, n’umutware Pinoni
53.
n’umutware Kenazi, n’umutware Temani, n’umutware Mibusari,
54.
n’umutware Magidiyeli n’umutware Iramu. Abo ni bo batware ba Edomu.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma 1 ibyo ku ngoma igice cya:

Ibitekerezo kuri iyi nkuru

Andika Amazina yawe hano
Andika Email yawe hano
-

Ibitekerezo byatanzwe kuri iyi nkuru