Somera Bibiriya kuri Telefone

Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook1.
Pawulo imbohe ya Kristo Yesu na Timoteyo mwene Data, turakwandikiye Filemoni ukundwa dusangiye umurimo,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook2.
na Afiya mushiki wacu, na Arukipo umusirikare mugenzi wacu n’Itorero ryo mu rugo rwawe.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook3.
Ubuntu bube muri mwe n’amahoro, biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook4.
Nshima Imana yanjye iteka, ngusabira uko nsenze
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook5.
kuko numvise iby’urukundo rwawe no kwizera kwawe ugirira Umwami Yesu n’abera bose,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook6.
kugira ngo gusangira ko kwizera kwawe kubabere ukugira akamaro, ku bwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook7.
Mwene Data, nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n’urukundo rwawe, n’uko waruhuye imitima y’abera.
Pawulo yingingira Filemoni kwakira imbata ye Onesimo
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook8.
Ku bw’ibyo nubwo mfite ubushizi bw’amanga bwose muri Kristo bwo kugutegeka ibikwiriye,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook9.
mpisemo kukwinginga ku bw’urukundo kuko ndi uko ndi, Pawulo umusaza, kandi none ndi n’imbohe ya Kristo Yesu.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook10.
Ndakwingingira umwana wanjye nabyariye mu minyururu yanjye Onesimo,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook11.
utakugiriraga umumaro kera ariko none akaba awutugirira twembi.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook12.
Ni we nkugaruriye, ndakwinginze umwakire nk’inkoramutima yanjye.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook13.
Icyakora nari nkunze kumugumana kugira ngo ankorere mu cyimbo cyawe, mboshywe n’ingoyi ku bw’ubutumwa bwiza.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook14.
Ariko nta cyo nshaka gukora ntakugishije inama, kugira ngo icyiza ukora utaba ugihaswe, ahubwo ugikore ukunze.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook15.
Ahari icyatumye atandukanywa nawe igihe gito ni ukugira ngo muzabane iteka,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook16.
atakiri imbata yawe ahubwo aruta imbata, ari mwene So ukundwa, ukundwa nanjye cyane ariko akarushaho gukundwa nawe ku by’umubiri no ku by’Umwami wacu.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook17.
Nuko rero, niba wemera ko dufatanije umurimo umwakire nk’uko wanyakira,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook18.
kandi niba hari icyo yagucumuyeho, cyangwa akaba afite umwenda wawe ubimbareho.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook19.
Ni jye Pawulo wanditse n’ukwanjye kuboko yuko nzabyishyura, ne kwirirwa nkubwira yuko nawe ubwawe uri mu mwenda wanjye, uwo mwenda ni wowe ubwawe.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook20.
Bibe bityo mwene Data, nkubonemo umumaro mu Mwami wacu, unduhure umutima muri Kristo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook21.
Nkwandikiye niringiye ko uzanyumvira, nzi yuko uzakora n’ibiruta ibyo mvuze.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook22.
Kandi n’ikindi, untegurire aho nzacumbika kuko niringiye yuko ku bw’amasengesho yanyu muzampabwa.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook23.
Epafura, uwo tubohanywe muri Kristo Yesu aragutashya,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook24.
na Mariko na Arisitariko. na Dema na Luka, abo dusangiye umurimo baragutashya. 14; 2 Tim 4.10,11
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri FacebookSangira bibliya kuri Facebook25.
Ubuntu bw’Umwami Yesu Kristo bubane n’imitima yanyu, Amen.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma filemoni igice cya: