Somera Bibiriya kuri Telefone

Indirimbo z'Agakiza


1
Urukundo ruhebuje, gend' ur...
2
Nari naramenyerey' ibyaha
3
Nari narazimiriyekure, niba...
4
Niboney' urukundo rw' Umukiza
5
Sinzibagirw' igihe nakizwaga
6
Mu gihe cya Noeli, Turebye ...
7
Nimuze mwese turirimbe
8
Umucyo wabonekeye bose bari...
9
Mfit' Umukiza mwiza cyane
10
Yesu wonger' unyigishe iby'...
11
Ku musarab' Umukiza wanjye
12
Waratubambiwe Mukiza ku giti
13
Mwana w' Imana, Yesu, wadup...
14
Isezerano ry' Umwami Mana
15
Amasezerano yose ukw' Iman'...
16
Za mbaraga zamanukiye abigi...
17
Umuriro wawe Mukiza
18
Utwohererez' Umwuka Wera
19
Mana, turategereje
20
Mana, nyohererez' umuriro wawe
21
Nimuze tureb' imbere, Duteg...
22
Yesu Mwami ni w' utubaz ati
23
Umurima w' Iman' ureze
24
Yes' aduhamagaye mu rukundo
25
Yew' ubabazwa n' ibyaha
26
Ndashakashak' umwana wa njye
27
N' inkuru nziza kur' uyu munsi
28
Twarabatuwe rwose rwose
29
Yesu ni w' ufit' izina ryiza
30
Ubugingo bwacu ni bugufi cyane
31
Musamariakazi, Yesu yaramub...
32
Sioni sanganir' Umukwe
33
Yesu Mukiza yasezeranye
34
Nyoborwa mu nzira yose
35
Ni Yesu wangize kub' umuva ...
36
Ubugingo dufite mw isi
37
Nibg' ugeze mu magorwa, wiz...
38
Nowa ku ki wubak' iyo nkuge?
39
Kur' uyu munsi turashobora
40
iyo ndebeshej' ukwizera
41
Ndahiriwe kuk' Umucunguzi w...
42
Mfit' amahor' i Gologota
43
Ngwin' unyigishe ya nkuru n...
44
Izina rya Yesu Kristo, Riho...
45
Iby' Iman' ikora biradutangaza
46
Yes' ubu tukuragij' uyu mwana
47
N' igihe git' intambar' iga...
48
Nahaw' ubugingo buhoraho rwose
49
Tuzanezerwa cyane mw ijuru
50
Ririmb' inkuru nziza Iman' ...
51
Yemwe bantu mwese, mushimir...
52
Mu bimenyetso byose tubona
53
Umuns' umwe tuzabona
54
Harih' umuns' izuba rizarasa
55
Nifuza cyane kuzagera
56
Twese uko tur aha turanezerewe
57
Umukiza wac' ashobora Kutun...
58
Turi mu gihe cyiza cy' umun...
59
Dor' urukundo rw' Imana Rum...
60
Birakomeye gusobanukirwa
61
Kubg' urukundo rwinshi rwa ...
62
Mu gihe cyo gusenga, amase ...
63
Mwami Yesu uranyobore, Mur'...
64
Uyu munsi mwiza w' urwibutso
65
Yesu n' ibyishimo byanjye
66
Nageze ku Mwami Yesu
67
Ba bakobga cumi biteguye
68
Nta bgo nkwiye kujya niganyira
69
Igihugu cyiza kiradutegerej...
70
Reka gutiny' ibizakubaho Im...
71
Muri Betesida maraik' agezemo
72
Iman' iri hamwe natwe
73
Nshut' iby' ushidikanyamo
74
Harihw igihugu cyiza cyane
75
Umv' iri jambo n' iryo kwiz...
76
Yemwe mwa bushyo bw' Imana
77
Murebe urukundo rukomeye cyane
78
Uhamagarwa na Yesu kenshi
79
Kubg' Umwami Yesu
80
Nifuza kuzagera muri wa murwa
81
Nkunda kumv' amakuru y' umurwa
82
Tuzajyanwa kuri wa munsi
83
Amaraso yawe, Mukiza
84
Mbes' aho wamenye rya zina ...
85
Urukundo rw' Umukiza
86
Uduh' Umwuka wawe, Mana Yera
87
Umugisha w' Imana ni wo nke...
88
Hazabahw igihe cy' imperuka
89
Icyubahiro n' icyawe, Yesu
90
Ai Mana y' ukuri
91
Namaze kumeny' ibyiza byinshi
92
Mw ijuru ni heza cyane Kuko...
93
Yesu Mukiza, ni we wanshu n...
94
Nezerwa, mutima wanjye, Kuk...
95
Ndashaka kuririmbira Yesu
96
Mukiza wanjye wagiye mw ijuru
97
Ifeza n' izahabu nta bwo zi...
98
Abazaba bakijijwe bazateran...
99
Nshatse kugukurikira Buri m...
100
Abahoze mu mwijima
101
Habayeh' umusozi warih' umu...
102
Ump' akanya, Yesu, nze nkwe...
103
Yesu yazutse n' ukuri
104
Yesu, ni wowe mucyo
105
Narimboshwe rwose mu mwijim...
106
Abantu bose batuye mw isi
107
Twemezwa n' iki ko tuzagera...
108
Yew' usonzey' agakiza
109
Pasaka yacu niy' itwibutsa
110
N' utagir' umwete mu nzira ...Umva Indirimbo


Abasaruzicuranga indirimbo z'Imana
Agacucuranga indirimbo z'Imana
Alex dusabecuranga indirimbo z'Imana
Abagenzicuranga indirimbo z'Imana
Abatoranijwecuranga indirimbo z'Imana
Appollinairecuranga indirimbo z'Imana
Azaphcuranga indirimbo z'Imana
Chorale betaniyacuranga indirimbo z'Imana
Chorale gilgal kistcuranga indirimbo z'Imana
Chorale iriba butarecuranga indirimbo z'Imana
Chorale louange kiecuranga indirimbo z'Imana
Chorale rangurura...curanga indirimbo z'Imana
Chorale de kigalicuranga indirimbo z'Imana
Dukuze jpaulcuranga indirimbo z'Imana
East african gospelscuranga indirimbo z'Imana
Gilbertcuranga indirimbo z'Imana
Gilbert m bekos e...curanga indirimbo z'Imana
Gospel englishcuranga indirimbo z'Imana
Hoziyanacuranga indirimbo z'Imana
Iz imana catholiquecuranga indirimbo z'Imana
Judith babiryecuranga indirimbo z'Imana
Mani martincuranga indirimbo z'Imana
Mihigo kizitocuranga indirimbo z'Imana
Nzayisenga amoscuranga indirimbo z'Imana
Theo bose babirebacuranga indirimbo z'Imana
Uwimana aimeecuranga indirimbo z'Imana
Vers sioncuranga indirimbo z'Imana
Worshipcuranga indirimbo z'Imana
Adepr biryogocuranga indirimbo z'Imana
Adepr nyarugenge ...curanga indirimbo z'Imana
Ambassodorscuranga indirimbo z'Imana
Anacuranga indirimbo z'Imana
Batandukanyecuranga indirimbo z'Imana
Bosecuranga indirimbo z'Imana
Chorale barakacuranga indirimbo z'Imana
Erayo unrcuranga indirimbo z'Imana
Frenchcuranga indirimbo z'Imana
Hymnscuranga indirimbo z'Imana
Igitangazagikomeyecuranga indirimbo z'Imana
Ijwi ry'agakizacuranga indirimbo z'Imana
Imana iri kumwe n...curanga indirimbo z'Imana
Imbaraga z 'amase...curanga indirimbo z'Imana
Indirimbo nshyacuranga indirimbo z'Imana
Izimana mixescuranga indirimbo z'Imana
Izindi z'imanacuranga indirimbo z'Imana
Kalisacuranga indirimbo z'Imana
Makomacuranga indirimbo z'Imana
Maranathacuranga indirimbo z'Imana
Mumahemacuranga indirimbo z'Imana
Musingicuranga indirimbo z'Imana
Ni byizacuranga indirimbo z'Imana
Paul mwaicuranga indirimbo z'Imana
Rehoboth adeprcuranga indirimbo z'Imana
Rehoboth kimisagaracuranga indirimbo z'Imana
Rishardcuranga indirimbo z'Imana
Sowerscuranga indirimbo z'Imana
Umukunzicuranga indirimbo z'Imana
Ushoborabyosecuranga indirimbo z'Imana
Wasafiri choir ad...curanga indirimbo z'Imana
What a freind we ...curanga indirimbo z'Imana