Somera Bibiriya kuri Telefone

Uburyo Imana itarobanura ku butoni
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin1.
Ni cyo gituma utagira icyo kwireguza, wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n’ibyo akora.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin2.
Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry’ukuri.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin3.
Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry’Imana,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin4.
kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo, n’ubw’imbabazi zayo n’ubwo kwihangana kwayo? Ntuzi yuko kugira neza kw’Imana ari ko kukurehereza kwihana?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin5.
Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w’uburakari, ubwo amateka y’ukuri y’Imana azahishurwa,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin6.
kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin7.
Abashaka ubwiza n’icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin8.
Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby’ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n’uburakari
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin9.
n’amakuba n’ibyago. Ni byo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin10.
Ariko ubwiza n’icyubahiro n’amahoro, ni byo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin11.
kuko Imana itarobanura abantu ku butoni.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin12.
Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwa ho iteka ry’amategeko,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin13.
kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira ni bo bazatsindishirizwa na yo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin14.
Abapagani badafite amategeko y’Imana, iyo bakoze iby’amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin15.
bakagaragaza ko umurimo utegetswe n’amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n’imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n’ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin16.
Kandi ni na byo Imana izatanga ho umugabo ku munsi izacirira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk’uko ubutumwa bwiza nahawe buri.
Umuyuda nyakuri uwo ari we
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin17.
Ubwo witwa Umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin18.
ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby’ingenzi kuko wigishijwe iby’amategeko,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin19.
ukizigira yuko uri umurandasi w’impumyi n’umucyo w’abari mu mwijima,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin20.
n’umubwiriza w’abanyabwenge buke n’umwigisha w’abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy’ukuri n’ubwenge kibonerwa muri yo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin21.
Mbese wigisha abandi, ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba, nawe ukiba?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin22.
Ko uvuga ngo “Ntugasambane”, nawe usambana? Ko wanga ibishushanyo bisengwa, nawe ukanduza urusengero?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin23.
Ko wirata amategeko, nawe ugayishisha Imana kuyacumura?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin24.
Izina ry’Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu, nk’uko byanditswe.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin25.
Ni koko gukebwa kugira icyo kumara, iyo witondeye amategeko: ariko nucumura amategeko, gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin26.
Mbese utakebwe niyitondera ibyategetswe n’amategeko, kudakebwa kwe ntikuzamuhanirizwa no gukebwa?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin27.
Kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko, ntazagutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri?
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin28.
Kuko ugaragara ko ari Umuyuda atari we Muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri, atari ko gukebwa nyakuri.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin29.
Ahubwo Umuyuda wo mu mutima ni we Muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n’umwuka kutari uk’umubiri, ni ko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n’abantu, ahubwo ashimwa n’Imana.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma abaroma igice cya: