Somera Bibiriya kuri Telefone

Ibitambo byoswa
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin1.
Uwiteka ahamagara Mose, amubwira avugira mu ihema ry’ibonaniro ati
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin2.
“Bwira Abisirayeli uti: Nihagira umuntu muri mwe utambira Uwiteka igitambo, mujye mukura icyo mutamba mu matungo, mu mashyo cyangwa mu mikumbi.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin3.
“Natamba igitambo cyo koswa kitagabanije cyo mu bushyo, atambe ikimasa kidafite inenge, agitambire ku muryango w’ihema ry’ibonaniro, kugira ngo yemerwe ari imbere y’Uwiteka.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin4.
Kandi arambike ikiganza mu ruhanga rw’icyo gitambo cyo koswa, ni ho kizemererwa kumubera impongano.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin5.
Abīkīre icyo kimasa imbere y’Uwiteka, bene Aroni abatambyi bamurike amaraso yacyo, bayamishe impande zose z’igicaniro cyo ku muryango w’ihema ry’ibonaniro.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin6.
Abage icyo gitambo cyo koswa, agicoce.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin7.
Bene Aroni umutambyi bashyire umuriro kuri icyo gicaniro bawugerekeho inkwi,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin8.
bene Aroni abatambyi bashyire igihanga n’urugimbu n’ibice bindi ku nkwi ziri ku muriro wo ku gicaniro, igice cyose mu bwoserezo bwacyo,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin9.
ariko amara n’ibinyita abyoze, maze umutambyi abyosereze byose ku gicaniro, bibe igitambo cyoswa kitagabanije, igitambo gikongorwa n’umuriro cy’umubabwe uhumurira Uwiteka neza.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin10.
“Kandi natamba igitambo cyo koswa cyo mu mukumbi, intama cyangwa ihene, atambe isekurume idafite inenge.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin11.
Ayibīkīrire mu ruhande rw’ikasikazi rw’igicaniro imbere y’Uwiteka, bene Aroni abatambyi bamishe amaraso yayo impande zose z’igicaniro.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin12.
Ayicocemo ibice, birimo igihanga n’urugimbu, umutambyi abishyire ku nkwi ziri ku muriro wo ku gicaniro, igice cyose mu bwoserezo bwacyo.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin13.
Ariko amara n’ibinyita abyoze, maze umutambyi abitambe, byose abyosereze ku gicaniro. Icyo ni igitambo cyoswa kitagabanije gikongorwa n’umuriro, cy’umubabwe uhumurira Uwiteka neza.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin14.
“Kandi natambira Uwiteka igitambo cyo koswa kitagabanije cy’inyoni, atambe intungura cyangwa ibyana by’inuma.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin15.
Umutambyi akizane ku gicaniro, anosheshe agahanga urwara akosereze ku gicaniro, amaraso yacyo agikandwemo avire ku rubavu rw’igicaniro,
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin16.
agikureho agatorero n’amoya yacyo, abijugunye iruhande rw’iburasirazuba rw’igicaniro, aho ivu riyorerwa.
Sangira bibliya kuri FacebookSangira bibiliya kuri TwitterIgisha ijambo ry'Imana kuri GoogleSoma bible yera mu kirundi kuri linkedin17.
Agitanyurane n’amababa, ariko ye kuyarekanya, umutambyi acyosereze ku gicaniro ku nkwi ziri ku muriro. Icyo ni igitambo cyoswa kitagabanije, igitambo gikongorwa n’umuriro cy’umubabwe uhumurira Uwiteka neza.

← Inyuma Komeza →

Uri gusoma abalewi igice cya: