Hitamo igitabo:Igice
2 timoteyo:1
1 yohana:3
1 petero:5
1 ibyo:ku
Inkuru zagufasha